مقاله 3
  • مطالعه چیست؟

    مطالعه یعنی خواندن مطالب با تفکر و درک های متفاوت که در وب سایت چتر نجات با این مهارت آشنا می شویم. ...

  • معرفی کتاب - انسان در جستجوی معنا

    دکتر ویکتور فرانکل نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا به ما می آموزد، رسالت زندگی خود را پیدا کنیم و ...

  • یادگیری چیست؟

    یادگیری یعنی انجام دادن کار درست در زمان درست، نه کاری که می خواهیم در زمانی که می خواهیم. در وب سای ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده